INFORMACJA W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH RODO

 

 1. Administratorem danych osobowych jest JARGA SP. Z O.O.z siedzibą:
  w Rusinowie ul. Misia Uszatka 17  NIP 1251680056     REGON  381057849

 

 1. Administrator informuje, że przetwarzamy dane osobowe uzyskane od Państwa, które obejmują imię, nazwisko lub nazwę przedsiębiorstwa, instytucji, adres, adres email, numer telefonu a także dane osób upoważnionych przez Państwa do kontaktu
  z Administratorem.

 

 1. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu sprzedaży towarów i usług oraz wykonania realizowanych przez Administratora umów, a także w celu zawierania kolejnych umów w ramach przyszłej współpracy (art.6 ust.1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanego RODO ).

 

 1. Dane będą przechowywane do końca okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych z tytułu podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług, nie krócej jednak niż do końca okresu obowiązkowego przechowywania ksiąg i ewidencji podatkowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator danych powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów.

 

 1. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

 1. Jako Administrator danych osobowych wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych w stopniu odpowiadającym ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych oraz charakterowi danych osobowych, a także, aby zapobiec zbędnemu zbieraniu danych osobowych.